Grupa Świętego Ojca Pio

Z charakteru  Tego  Bożego miejsca, obecności Kaplicy Św. Ojca Pio i nabożeństwa do Świętego, wyrosła Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio, która ma swoje spotkania formacyjno – modlitewne 23 dnia każdego miesiąca. Moderatorem Grupy jest Ksiądz Kustosz Czesław Wala.

Grupa  Świętego  Ojca  Pio,  czynnie włącza się w sobotnie czuwania za Ojczyznę,  siedmiodobowe modlitewno-pokutne Jerycha  Fatimskie oraz wspiera modlitewnie i materialnie Dzieła Świętokrzyskiego Sanktuarium.

 


 

Trochę historii

Na uroczystości beatyfikacyjne  O.Pio 2 maja 1999 roku jedzie do Rzymu grupa osób ze Starachowic i okolicy. Po rekolekcjach 5-ciodniowych w San Giovani Rotondo rodzi się w ich sercu myśl utworzenia Grupy Modlitewnej Ojca Pio na Ziemi Świętokrzyskiej.

Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej, Ksiądz Kustosz Czesław Wala i pierwsze trzy osoby: Anna Świrta, Bronisława Giemza,  Anna  Gołębska – to zalążek wspólnoty.  Trwają na modlitwie, adoracji,  ufają, że Ojciec Pio  jest  z nimi,  i swoim  wstawiennictwem  wyprasza  potrzebne  łaski dla Grupy, Sanktuarium  i  tworzącej się   Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.  Bracia   przewodzą  comiesięcznym spotkaniom, ubogacają je modlitwą, śpiewem i swą obecnością. Nad całością Grupy czuwa Ksiądz Czesław Wala, Kustosz Sanktuarium a zarazem moderator Grupy.

Ksiądz  Kustosz podkreśla,  iż to nie przypadek, że powstała ta Grupa. Na wiele lat zanim pragnienie zrodziło się w  sercu  ludzi, Ksiądz Kustosz  sprowadza z Jarosławia figurę Ojca Pio.  Zaistnienie  Grupy  przyśpiesza decyzję budowy kaplicy pod jego wezwaniem. 

Kaplica   została   poświęcona   uroczyście   w roku  kanonizacji  Ojca  Pio – 29  czerwca  2002  roku  przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej Ks. bpa Zygmunta Zimowskiego. Uroczyście wniesiono obraz Św.Ojca Pio do kaplicy  i umieszczono go w ołtarzu głównym. Poświęcono też organy ofiarowane przez małżeństwo Anny i Mieczysława Świrta. Wśród gości byli: O.Bogusław Piechuta z Tenczyna – moderator grup modlitewnych Ojca Pio w Polsce;  O.Albin  Sroka  z  Jarosławia – założyciel  Wspólnoty   Braci  Chrystusa Cierpiącego;  O,Józef Marecki – redaktor naczelny   „Głos Ojca Pio”  z  Krakowa;   O.Józef  Zderkiewicz z Częstochowy,  O. Jerzy Zieliński,  O.Ireneusz  Mikos – franciszkanin,  ziomek  z  Kałkowa.  W  uroczystej  homilii  Ks.Biskup  zwrócił szczególną uwagę na życie i działalność  Św.Ojca Pio, jego  zatroskanie o dusze człowieka, jego oddanie Bogu w ciągłej, długiej i żarliwej modlitwie. 

6  grudnia  2000 roku  dla  Grupy modlitewnej Ojca Pio poprowadził rekolekcje Ks.Kustosz Czesław Wala. Tematem było „Zawierzenie Maryi”. Na zakończenie rekolekcji Ks.Kustosz każdego uczestnika oddał Matce Najświętszej i pobłogosławił Relikwiami Świętego Ojca Pio.

Pamiętne  też są  dla  Grupy  rekolekcje wielkopostne  w  Kałkowie  w   dniach  23.03-25.03 2003r., które pod   tematem:    „Odnowić   nasze  osobiste i  całkowite  oddanie się  Matce Bożej”,    prowadził   również Ksiądz Kustosz.  Po  wygłoszonej  konferencji,  rozważeniu części Różańca, w czasie Apelu Jasnogórskiego bardzo uroczyście  została  przyjęta  duchowa adopcja dziecka nienarodzonego przez uczestników rekolekcji, na zakończenie którego każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo.

Do Kałkowa często na spotkania z Grupą Modlitewną przybywa O.Albin Sroka – z   Zakonu Braci Mniejszych z Jarosławia, propagator osoby i duchowości Świętego Ojca Pio. Wspólne spotkania i konferencje ubogacają serce i ducha uczestników.

Ku  wielkiej  radości   wszystkich  Grupa  Modlitewna   Św.Ojca  Pio  wzrasta liczebnie.  Na spotkaniach comiesięcznych i okazjonalnych, np. opłatkowych, członkowie grupy chcą jeszcze bardziej zbliżyć się do osoby Ojca Pio a przez niego do samego Boga  i  Jego Najświętszej  Matki.  Odkrywają  oni w  Świętym  Ojcu Pio człowieka   kontemplacji  i  wielkiego  zjednoczenia  z  Chrystusem   Eucharystycznym,  człowieka  wielkiej i nieustannej modlitwy, człowieka  wielkiego  zawierzenia Jezusowi i Maryi.  Między sobą zaś pogłębiają więzy przyjaźni  i  jedności rodzinnej.  Ta serdeczność  pozwala  dzielić się  radościami  i  trudnościami,  otwiera  na potrzeby i problemy drugich, łączy w modlitwie wstawienniczej.

W czerwcu 2003 roku ze wszystkich  stron  naszej  ojczyzny  przybyły do Kałkowa, do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej   Grupy Modlitewne   Św.Ojca  Pio, aby wspólnie  modlić się. Nocne  czuwanie rozpoczęto Eucharystią. Przy ołtarzu w Grocie Lourdzkiej stanęli: gospodarz miejsca i moderator grupy Ksiądz Kustosz Czesław Wala, O.Bogusław Piechuta – ogólnopolski moderator grup oraz miejscowi kapłani.

W lipcu 2003 roku figura Św.Ojca Pio peregrynuje do rodzin Grupy Modlitewnej. Ileż wzruszeń, łez i radości, ile próśb o orędownictwo Świętego w Niebie.

16 października 2003 roku jako wdzięczność Bogu za 25 lat posługi Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicy Piotrowej  Grupa  Modlitewna  podejmuje modlitwę różańcową.  Od 16 października 2003 do  marca 2004 roku  trwa  nieustanna  –  24 godziny na dobę –  modlitwa  dziękczynna.  Na modlitwie czuwa nieustannie 50 osób.

Rok 2005, to  rok,  kiedy  Grupa  Modlitewna  Świętego  Ojca Pio z ostaje  zarejestrowana i włączona do Międzynarodowego   Stowarzyszenia   Grup  Modlitewnych   Świętego Ojca Pio  w San Giovani Rotondo. Międzynarodowe Stowarzyszenie  Grup  Modlitwy jest kierowane  przez dyrektora generalnego, który jest jednocześnie  przewodniczącym  Fundacji  „Dom Ulgi w Cierpieniu  –  Dzieło Ojca Pio  z Petrelciny. Grupy  Modlitwy podlegają Ordynariuszowi Diecezji według prawa kanonicznego. Zarząd każdej Grupy Modlitwy stanowi:  kierownik,  dyrektor  duchowy,  zastępca  kierownika  i  sekretarz.  Zarząd   planuje  i  organizuje działalność   Grupy.   Każdej  Grupie  Modlitwy  przewodniczy  kierownik  Grupy  wybrany    większością absolutną przez zgromadzonych  członków  na  5 lat.  Każda Grupa ma dyrektora duchowego, którym jest kapłan mianowany przez  Ordynariusza miejscowego.  On troszczy się o  formację  i  wykształcenie religijne członków  poprzez  odpowiednie  pouczenia,  dni  skupienia, rekolekcje i inne inicjatywy, sprawuje obrzędy liturgiczne i  nabożeństwa.  Członkowie  Grup poświęcają się modlitwie wynagradzającej ofiarowując swoje cierpienia, uczestnicząc w cierpieniach  Chrystusa  Odkupiciela Świata. Członkowie Grup Modlitwy, aby ich modlitwy były bardziej miłe Bogu spełniają czyny pokutne i wynagrodzenia.

Dnia 23 października 2004 roku Dyrektorem duchowym Grupy Modlitewnej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, w Kałkowie,  został Ks. Kustosz Czesław Wala.

W czerwcu 2005 roku Jerychem modlitewno-pokutnym Grupa Modlitewna Św.Ojca Pio wraz z członkami swoich  rodzin  przygotowywała  się  na  świadome  przyjęcie Jezusa  jako  Króla  swego serca i życia.  W codziennej  adoracji   trwali  radośnie  przy  Jezusie,   powierzali   Mu   swoje  życie,  dziękowali  Bogu   za Sanktuarium i comiesięczne w  nim  dni skupienia i modlitwy.  Okazywali  Matce Bożej  Bolesnej wdzięczność za Jej macierzyńską opiekę.  W tak  modlitewnym  trwaniu przed  Jezusem Eucharystycznym przygotowywali swoje  serca,  aby  Chrystus  jako  Król  królował  w  ich  myślach,  planach, pragnieniach, oczekiwaniach, władał ich sercem, duszą i uczył miłować bliźniego jak siebie samego.

Po przygotowaniu przez Jerycho modlitewno-pokutne, 11 czerwca o godzinie 15.00, w godzinie Miłosierdzia Bożego odbyło się spotkanie Grupy, celem którego  było  – w ogromnym pragnieniu przyjąć do swoich serc Chrystusa i obrać Go na Króla swego serca. Uroczystość przygotowała i poprowadziła Wiesława Kowalska – ogólnopolski animator  Duchowej  Adopcji  Dziecka  Poczętego.  Cała  Uroczystość  odbyła się w obecności Jezusa Eucharystycznego. Każda osoba z Grupy Modlitewnej razem ze swoją rodziną podchodziła do obrazu Matki Bożej i odmawiała w postawie klęczącej uroczysty Akt Zawierzenia prosząc o wstawiennictwo Maryję, zawierzając  Jej  siebie  i  rodzinę – całując   Różaniec  Święty.  Następnie   przechodząc  do  obrazu  Serca Jezusowego poprzez Serce Maryi oddawali się Sercu Jezusowemu. Podchodząc do stopni ołtarza, oddawali cześć  Jezusowi   wystawionemu  w  Najświętszym  Sakramencie.  Kładąc  swe  ręce  na  Piśmie  Świętym przypieczętowano całkowite przyjęcie  Chrystusa  na Króla swego serca i swego życia. Każdy uczestnik tej duchowej uczty z moderatorem, Ks. Kustoszem Czesławem Walą był radosny i przeszczęśliwy.

16 czerwca 2006 roku Grupa Modlitewna Św.Ojca Pio uczestniczyła w uroczystościach  Millenium 1000-lecia na Świętym Krzyżu. Rozważania Stacji   Drogi Krzyżowej  wprowadziły wszystkich w zadumę nad własnym życiem  i  życiem   rodzinnym.  Zaś  w  homilii   podczas   Eucharystii, o północy, Ks.bp Zygmunt Zimowski – Ordynariusz  Radomski  powiedział,  że  relikwie  Krzyża  Świętego,  które od 1000 lat promieniują miłością Jezusa do człowieka, ukazują, że Krzyż jest magnesem, który przyciąga, jest magnesem Bożej miłości i Bożej łaski.

Do tradycji Grypy Modlitewnej należy również uczestnictwo w uroczystościach odpustowych w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na Eremach – Górze Miłosierdzia.

W 2009 roku członkowie Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio przeżywają wielką radość przyjęcia pod swój domowy i rodzinny dach Relikwii Świętego. Po uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium  Św.Ojciec Pio rusza w pielgrzymkę do swoich czcicieli.

Witamy ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Utwórz nowe konto!

Wypełnij poniższy formularz, aby się zarejstrować

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zresetować